szkolenia JST elbląg

Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych

„Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa, każda osoba piastująca stanowisko kierownicze lub pełniąca funkcje zarządcze lub nadzorcze w przedsiębiorstwie, powinna legitymować się ukończeniem kursu, który stanowi kompendium wiedzy i przygotowuje uczestników do egzaminu państwowego przed Komisją Egzaminacyjną Ministerstwa Skarbu Państwa w Warszawie”.…

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest należnością budżetową stanowiącą dochód własny gminy.  Nowe przepisy determinują specyficzny sposób postępowania z deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami (m.in.…