Sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w świetle najnowszych zmian

Zgodnie z art. 9q ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązkiem każdej jednostki samorządu terytorialnego, biorącej udział w nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi jest sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowelizacja ustawy o odpadach, obowiązująca od 12 czerwca 2014 roku, nowelizacja „ustawy śmieciowej”, obowiązująca od 1 lutego 2015 roku oraz najnowsze rozporządzenia, wprowadzają istotne zmiany.

Zapraszamy na szkolenie pt.

Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego w zakresie
gospodarki odpadami komunalnymi w świetle najnowszych zmian 

które odbędzie się 24 lutego 2015 roku w Olsztynie.

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do pracowników gmin i związków
międzygminnych, odpowiedzialnych za sprawozdawczość związaną z gospodarką odpadami komunalnymi. Jego celem będzie przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy na temat realizacji obowiązku sprawozdawczości, w szczególności ewidencji i sprawozdawczości w zakresie odebranych odpadów komunalnych oraz kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy.

Program szkolenia:

1. Podstawowe pojęcia i zasady gospodarowania odpadami wynikające z ustawy
o odpadach.
2. Omówienie najważniejszych zmian prawnych, wprowadzonych nowelizacjami: ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz nowymi rozporządzeniami.
3. Ewidencja i sprawozdawczość jst (gminy, związki międzygminne) w zakresie
gospodarowania odebranymi odpadami komunalnymi:
– prawidłowe wypełnianie sprawozdań,
– prawidłowa klasyfikacja odpadów,
– odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady z PSZOK-u, bioodpady, odpady odebrane
z terenów niezamieszkałych itp.,
– poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia wybranych frakcji odpadów
komunalnych (papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło) oraz odpadów budowlanych
i rozbiórkowych,
– prawidłowe obliczanie masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych
do składowania,
– najczęściej popełniane błędy.
4. Kontrola podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy:
– dokumentacja kontrolna,
– ustawowe wymagania wobec odbierającego odpady komunalne,
– kontrola PSZOK-ów – nowe sprawozdania PSZOK,
– dokumentacja RIPOK – nowe sprawozdania RIPOK,
– sprawozdania podmiotów odbierających odpady komunalne (sprawdzanie prawidłowości
przedkładanych sprawozdań, dokumentacja dotycząca zagospodarowania odebranych
odpadów),
– procedury zobowiązania do okazania dokumentów, procedury w sprawie kar,
– kary za nierzetelne i nieterminowe przygotowania sprawozdań,
– najczęściej popełniane błędy.

Szkolenie odbędzie się 24 lutego 2015 roku (wtorek), w Olsztyńskim Parku Naukowo-
Technologicznym (ul. Władysława Trylińskiego 10 – Budynek B2, sala nr 11, Olsztyn), w godzinach 10.00 – 15.00.

Cena szkolenia: 300,00 zł od osoby obejmuje materiały szkoleniowe, serwis kawowy oraz
zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu. Jednostki zgłaszające na szkolenie więcej niż jednego uczestnika, otrzymują 10 % rabatu na każdą kolejną osobę.

Zgłoszenia uczestników, potwierdzone przez kierownika jednostki, w postaci wypełnionego formularza zgłoszeniowego należy przesłać na adres: szkolenia@agrocarbon.eu, najpóźniej do dnia 17 lutego 2015 roku.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

Zapraszamy!

formularz-zgłoszeniowy-sprawozdawczość-odpady-2015