gospodarka odpadami olsztyn

Sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w świetle najnowszych zmian

Zgodnie z art. 9q ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązkiem każdej jednostki samorządu terytorialnego, biorącej udział w nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi jest sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowelizacja ustawy o odpadach, obowiązująca od…