szkolenia olsztyn

Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych

„Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa, każda osoba piastująca stanowisko kierownicze lub pełniąca funkcje zarządcze lub nadzorcze w przedsiębiorstwie, powinna legitymować się ukończeniem kursu, który stanowi kompendium wiedzy i przygotowuje uczestników do egzaminu państwowego przed Komisją Egzaminacyjną Ministerstwa Skarbu Państwa w Warszawie”.…

Sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w świetle najnowszych zmian

Zgodnie z art. 9q ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązkiem każdej jednostki samorządu terytorialnego, biorącej udział w nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi jest sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowelizacja ustawy o odpadach, obowiązująca od…